Software voor planning
Algemene leveringsvoorwaarden Untied Software

Artikel 1 Begrippen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
- Programmatuur: Computerprogramma’s en de bijbehorende documentatie geleverd of beschikbaar gesteld aan afnemers door Untied Software.
- Versie: Uitgave van programmatuur met een zekere functionaliteit, geïdentificeerd door een naam en een versienummer, alsmede updates die onder deze naam en dit versienummer worden uitgebracht.
- Update: Een tussentijdse uitgave van een programmaversie waarin kleine aanpassingen en/of foutcorrecties zijn verwerkt.
- Gebruiker: Een ieder die gebruik maakt van programmatuur, ofwel tijdelijk ter evaluatie ofwel in het bezit zijnde van een geldige licentie.
- Koper: De rechtspersoon aan wie Untied Software tegen vergoeding het gebruiksrecht op een programmaversie verleent.
- Download: Het langs elektronische weg via het internet verkrijgen van een exemplaar van een programmaversie.
- Levering: Het ter beschikking stellen van programmatuur aan gebruiker op welke wijze dan ook, hieronder wordt mede begrepen de download op initiatief van gebruiker zelf.
- Evaluatie: Het gebruik van programmatuur zonder dat de gebruiker in het bezit is van een geldige licentie, met als doel dat de gebruiker kennis neemt van de functionaliteit van een programmaversie.
- Licentie: Het recht van koper een versie van de programmatuur conform de bepalingen van deze voorwaarden te gebruiken.
- Licentiebestand: Computerbestand waarin de licentie van gebruiker op naam is vastgelegd. Dit bestand is noodzakelijk om de programmatuur langer dan de evaluatietermijn te gebruiken.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Untied Software computerprogrammatuur levert aan gebruikers, ongeacht anders luidende bepalingen en eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor onbepaalde tijd, ingaande op de datum van de levering van programmatuur.

Artikel 3 Tijdelijk gebruik ter evaluatie.

3.1 Indien door Untied Software aangegeven is het gebruiker toegestaan programmatuur ter evaluatie te gebruiken zonder in het bezit te zijn van een geldige licentie gedurende een door Untied Software aangegeven termijn. Na verstrijken van deze termijn dient gebruiker ofwel de bijbehorende licentie aan te schaffen ofwel de installatie van de programmatuur ongedaan te maken.
3.2 Gebruiker is niet gerechtigd wijzigingen of aanpassingen in de programmatuur aan te brengen of eventuele technische maatregelen ter bescherming van het gebruiksrecht en/of de evaluatietermijn van de programmatuur te verwijderen of aan te passen.

Artikel 4 Onbeperkt gebruik met licentie

4.1 Untied Software verkoopt aan koper het recht tot gebruik van een programmaversie:
a. in geval van een "single-user licentie" is dit recht beperkt tot één werkplek, dit betekent dat op ieder moment in de tijd niet meer dan één persoon werkzaam is met de programmatuur en dat de programmatuur, al dan niet in een netwerk van computers, slechts voor een werkstation is geïnstalleerd.
b. in geval van een "multi-user licentie" is dit recht geldig voor een, al dan niet beperkt, aantal personen en werkplekken binnen een vestiging van het bedrijf of instelling aan welke de licentie is verleend.
4.3 Het vorengenoemde recht is niet exclusief en niet overdraagbaar aan derden.
4.4 Koper is niet gerechtigd wijzigingen of aanpassingen in de programmatuur aan te brengen of eventuele technische maatregelen ter bescherming van het gebruiksrecht van de programmatuur te verwijderen of aan te passen.
4.5 Het is koper niet toegestaan de programmatuur en/of het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, uit te lenen of op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen. tenzij zulks op grond van dwingend rechtelijke regels is toegestaan.

Artikel 5 Levering en installatie

5.1 Levering van programmatuur zal geschieden op een door Untied Software bepaalde en aangegeven wijze.
5.2 Indien levering via het internet plaats vindt is gebruiker verantwoordelijk voor download van programmatuur.
5.3 Licentiebestanden worden via e-mail aan koper verstuurd.
5.4 Installatie van programmatuur geschiedt door koper.

Artikel 6 Garantie

6.1 Untied Software garandeert aan koper gedurende een periode van 6 maanden, gerekend vanaf de datum van verlening van de licentie:
a. dat programmatuur de in de documentatie genoemde eigenschappen bevat;
b. dat wanneer programmatuur bij gebruik op de voorgeschreven wijze fouten en gebreken vertoont, koper naar keuze van Untied Software recht heeft op:
- een update van de programmaversie waarin fouten en gebreken zijn opgelost cq. aangepast
- of op restitutie van de betaalde prijs voor het gebruiksrecht.
6.2 De garantie vervalt indien gebruiker wijzigingen in programmatuur aanbrengt en/of de installatie van programmatuur niet op de aangegeven wijze uitvoert en/of de in de documentatie beschreven bediening van programmatuur niet op de juiste wijze uitvoert.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Untied Software is onder geen enkele voorwaarde noch door gebruiker, noch door een derde aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade , waaronder mede begrepen verlies van gegevens en/of gederfde omzet of winst, welke voortvloeit uit of in verband staat met toepassing en/of gebrek van programmatuur, tenzij deze schade aantoonbaar het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Untied Software.
7.2 De aansprakelijkheid van Untied Software zal in ieder geval, ook indien haar geen beroep op artikellid 7.1 toekomt, beperkt zijn tot het bedrag van de op grond van de overeenkomst met de wederpartij gefactureerde of te factureren bedragen.

Artikel 8 Overmacht

8.1 Onder overmacht wordt in deze overeenkomst verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
8.2 Untied Software is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakoming onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

Artikel 9 Prijzen

Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief het ten tijde van het verzenden van de factuur geldende percentage omzetbelasting.

Artikel 10 Betaling

Koper zal de door hem verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na ontvangst van de betreffende factuur betalen op de daartoe door Untied Software aangegeven bank- of girorekening.

Artikel 11 Intellectuele eigendomsrechten

Programmatuur waarvoor Untied Software aan koper een gebruiksrecht heeft verleend en/of die aan gebruiker ter beschikking is gesteld, blijft te allen tijde eigendom van Untied Software. Onder eigendom wordt mede begrepen auteursrechten, octrooirechten, andere intellectuele en/of industriële eigendomsrechten en/of aanverwante rechten.

Artikel 12 Overdracht rechten en verplichtingen

Koper is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit deze voorwaarden zonder schriftelijke toestemming van Untied Software aan een derde over te dragen, tenzij zulks op grond van dwingend rechtelijke regels is toegestaan.

Artikel 13 Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.